Regulamin

Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: https://domilingua.com/regulamin/  i może zostać utrwalona przez Użytkownika w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie na odpowiednim nośniku.

 

REGULAMIN Domilingua Dominika Kolejnik

Z dnia 25 września 2019 r.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1.  Portal domilingua.com, dostępny pod adresem internetowym http://www.domilingua.com/regulamin, prowadzony jest przez Dominikę Kolejnik, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą domilingua Dominika Kolejnik (adres prowadzenia działalności gospodarczej:  Poortwachter 48, 1531 TZ Wormer, Holandia) wpisaną do Ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Izbę Hadlowo – Przemysłową pod numerem 63286572, adres poczty elektronicznej: kontakt@domilingua.com, numer telefonu: (31) 06 387 38 543.

 

 1. Słowniczek:

 

USŁUGODAWCA – Dominika Kolejnik, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą domilingua.com Dominika Kolejnik (adres prowadzenia działalności: Poortwachter 48, 1531 TZ Wormer, Holandia) wpisaną do Ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Izbę Handlowo – Przemysłową pod numerem 63286572, adres poczty elektronicznej: kontakt@domilingua.com, numer telefonu: (31) 06 387 38 543.

UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

KLIENT –Użytkownik, który zamierza zawrzeć lub zawarł umowę o świadczenie usług z Usługodawcą.

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy świadczenia usług świadczonych przez Usługodawcę.

SZKOLENIE  JĘZYKOWE –  usługa świadczona za pomocą programu Skype  przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika,  a także poprzez kontakt bezpośredni lub przez pocztę elektroniczną, polegająca na udzieleniu lekcji nauki języka.

TŁUMACZENIE – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika polegająca na dokonaniu przekładu językowego tekstu przesłanego przez Użytkownika.

KOREKTA – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, polegająca na dokonaniu sprawdzenia tekstu przesłanego przez użytkownika, pod względem poprawności językowej oraz dokonania  potrzebnych zmian .

 

II. ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

1.       Zawarcie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną następuje w momencie otrzymania przez klienta od Usługodawcy wiadomości mailowej: „Potwierdzenie złożenia zamówienia i przyjęcie do realizacji”.

2.       W celu zawarcia umowy należy:

 1.    Skontaktować się z Usługodawcą przez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie https://domilingua.com/kontakt/  .  Niezbędne jest podanie imienia lub przybranego loginu, numeru telefonu oraz adresu mailowego.
 2.    Po przeprowadzeniu negocjacji droga mailową lub telefoniczną, usługodawca potwierdzi drogą mailową na wskazany w formularzu kontaktowym adres mailowy otrzymanie zamówienia i prześle propozycję zawarcia umowy, w której wskaże:
 •      cenę usługi,
 •      termin realizacji usługi,
 •      warunki techniczne świadczenia usługi,
 •      sposób i termin wnoszenia opłaty,
 •      warunki odbywania wybranego przez Użytkownika kursu (dotyczy jedynie kursów)
 •      inne istotne warunki świadczenia usługi związane z indywidualnym życzeniem klienta.

3.     Potwierdzić zamówienie zgodnie z instrukcją otrzymaną od Usługodawcy w propozycji zawarcia umowy poprzez wysłanie wiadomości mailowej. W tym momencie zostało złożone Zamówienie. Tak złożone Zamówienie stanowi ofertę i wiąże Klienta, jeżeli Usługodawca niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.

Potwierdzenie otrzymania Zamówienia Użytkownik otrzymuje niezwłocznie od Usługodawcy  w formie wiadomości e-mail zatytułowanej „Potwierdzenie złożenia zamówienia i przyjęcie do realizacji”, która zawiera:

 •      potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia,
 •      oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty) oraz
 •      treść niniejszego regulaminu lub link do niniejszego regulaminu.

4.     Klient korzystający z usługi szkolenia językowego za pośrednictwem programu Skype, po złożeniu zamówienia przesyła drogą mailową, na adres : kontakt@domilingua.com informację zawierającą nazwę   użytkownika (login) jakiego używa w programie Skype. Czynność ta jest niezbędna do skorzystania z usługi szkolenia. Klient przesyła również swoje imię i nazwisko oraz adres, w celu wystawienia przez Domilingua Dominika Kolejnik faktury za zamówioną usługę.

5.    Po przyjęciu zamówienia do realizacji, Klient otrzyma drogą mailową fakturę z dwutygodniowym terminem zapłaty za usługę. Opłacenie faktury jest warunkiem rozpoczęcia zajęć.

 

III. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 

Wszystkie usługi oferowane przez Usługodawcę  są świadczone przez wykwalifikowanych lektorów posiadających wykształcenie filologiczne.

SZKOLENIA JĘZYKOWE.

1.       Usługodawca oferuje szkolenia językowe w zakresie:

 •      języka polskiego, w tym języka polskiego dla obcokrajowców
 •      języka angielskiego
 •      języka słoweńskiego
 •      języka niderlandzkiego

2.       Szkolenia są prowadzone w formie lekcji on-line za pośrednictwem programu Skype. Do korzystania zusługi niezbędne jest posiadanie komputera z dostępem do Internetu (łącze o prędkości co najmniej 300 kb/s – zarówno wysyłania jak i pobierania) i programu Skype (bezpłatnie do pobrania: http://www.skype.com/intl/pl/get-skype/)  a także zestawu słuchawek i mikrofonu.

 1.    Lekcje mogą odbywać się indywidualnie lub w grupach.

4.    Użytkownik może korzystać z kursów o programie ułożonym dla danej grupy lub tez z kursów przygotowujących go egzaminów językowych oraz kursu przygotowującego do matury.

5.    Kursy przygotowujące do egzaminów obejmują następująca ilość godzin zegarowych  zajęć:

 •      KET – 250
 •      PET – 400
 •      FCE – 650
 •      CAE – 800
 •      CPE – 1200

6.     Podczas trwania kursu Użytkownik zobowiązuje się do uczestniczenia w testach monitorujących jego postępy w nauce.

7.     Lekcje odbywają się w godzinach od 7:00 do 20:00 czasu UTC/GMT +1 godzina.

8.    Lekcje odbywają się zgodnie z harmonogramem zajęć przesłanym w „Potwierdzeniu złożenia zamówienia i przyjęciu do realizacji”. Możliwa jest modyfikacja harmonogramu po wcześniejszym uzgodnieniu z Usługodawcą.

9.    Użytkownik ma prawo do odwołania jednej z dziesięciu lekcji w dowolnym momencie, bez wskazania przyczyny. W razie odwołania kolejnych spotkań, obowiązują następujące reguły: w razie odwołania lekcji ponad 48 godzin przed jej planowanym rozpoczęciem – klient nie ponosi kosztów; w razie odwołania lekcji 24-48 godzin przed jej rozpoczęciem – klient ponosi koszt w wysokości 25% opłaty za odwołaną lekcję; w razie odwołania lekcji 12-24 godziny przed jej planowanym rozpoczęciem – klient ponosi koszt w wysokości 50% opłaty za odwołaną lekcję. W razie odwołania lekcji 2-12 lub godzin przed jej rozpoczęciem, klient ponosi koszt w wysokości 75% opłaty za odwołaną lekcję. W razie odwołania lekcji do 2 godzin przed jej planowanym rozpoczęciem, lub niestawienia się na lekcję, klient ponosi koszt w wysokości 100% opłaty za odwołaną lekcję. W przypadku odwołania zajęć przez lektora, obowiązują te same reguły.

10.     Użytkownik otrzymuje drogą elektroniczną materiały przygotowane przez Usługodawcę. Materiały udostępniane są elektronicznie, w formacie .pdf lub poprzez serwis Dysk Google, na wskazany przez Użytkownika adres. Usługodawca informuje, iż materiały są jego autorstwa, są objęte prawem autorskim i nie zezwala na ich rozpowszechnianie bez swojej zgody.

11.      Usługodawca informuje, iż prowadzi rejestr lekcji odbytych przez danego użytkownika.

 

TŁUMACZENIA I KOREKTA TEKSTU

 

 1.         Usługodawca oferuje następujące tłumaczenia z języka polskiego, angielskiego, słoweńskiego czy niderlandzkiego, w dowolnej konfiguracji.
 1.    Tłumaczenia mogą być dokonywane w trybie standardowym (czas realizacji do 3 dni), pilnym (czas realizacji do 2 dni)  lub ekspresowym (czas realizacji do 1 doby).
 2.       Czas realizacji liczony jest od uiszczenia opłaty. Możliwe jest indywidualne uzgodnienie innego terminu realizacji.
 3.    Usługodawca oferuje korekty tekstów polskich oraz angielskich. Czas realizacji korekty jest ustalany indywidualnie dla każdego zlecenia.
 4.    Korekta tekstu obejmuje sprawdzenie tekstu pod względem poprawności językowej.

 

IV.  CENNIK USŁUG, PŁATNOŚCI

 

1. Szkolenia językowe

a.         Język polski dla obcokrajowców – kursy, konwersacje:

 •      18,20 EUR (lub 80,00 PLN) / 60 minut (15,00 EUR + 21% VAT)

b.            Język angielski – korepetycje, kursy, konwersacje, przygotowanie do matury – ceny od:

 •      70,00 PLN (lub 16,00 EUR) / 60 minut (58,00 PLN + 21% VAT)

c.            Język słoweński – kursy, konwersacje – ceny od:

 •      79,00 PLN (lub 18,00 EUR) / 60 minut (65,00 PLN + 21% VAT)

e.            Język niderlandzki – kursy, konwersacje:

 •      17,00 EUR (lub 75,00 PLN) /60 minut (14,00 EUR + 21% VAT)

2.           Tłumaczenia

 

a.            Cena tłumaczenia obliczana jest na podstawie tekstu źródłowego i dotyczy stron A4 (1800 znaków ze spacjami).

 •      Z języka angielskiego na język polski i odwrotnie
 •      W trybie standardowym (do 3 dni): 50,00 PLN (11,50 EUR) / strona A4 + 21% VAT
 •      W trybie pilnym (do 2 dni): 65,00 PLN (15,20 EUR) / strona A4 + 21% VAT
 •      W trybie ekspresowym (1 dzień lub mniej): 80,00 PLN (18,70 EUR) / strona A4 + 21% VAT

 

 •      Z języka słoweńskiego na język polski i odwrotnie
 •      W trybie standardowym (do 3 dni): 65,00 PLN (15,20 EUR) / strona A4 + 21% VAT
 •      W trybie pilnym (do 2 dni): 80,00 PLN (18,70 EUR) / strona A4 + 21% VAT
 •      W trybie ekspresowym (1 dzień lub mniej): 100,00 PLN (23,30 EUR) / strona A4 + 21% VAT

 

 •      Z języka słoweńskiego na język angielski i odwrotnie
 •      W trybie standardowym (do 3 dni): 115,00 PLN (26,80 EUR) / strona A4
 •      W trybie pilnym (do 2 dni): 140,00 PLN (32,70 EUR) / strona A4
 •      W trybie ekspresowym (1 dzień lub mniej): 170,00 PLN (40,00 EUR) / strona A4

 

 •      Z języka niderlandzkiego na język polski i odwrotnie
 •      W trybie standardowym (do 3 dni): 75,00 PLN (17,50 EUR) / strona A4
 •      W trybie pilnym (do 2 dni): 90,00 PLN (21,00  EUR) / strona A4
 •      W trybie ekspresowym (1 dzień lub mniej): 110,00 PLN (25,70 EUR) / strona A4

Podane wyżej ceny nie zawierają podatku VAT.

 

3.       Korekta tekstu

 1.         Ceny korekty tekstu obliczane są na podstawie tekstu źródłowego dla strony A4 (1800 znaków ze spacjami).
 •      Korekta tekstu w języku polskim 10,00 PLN (2,40 EUR) / strona A4 + 21% VAT
 •      Korekta tekstu w języku angielskim 20,00 PLN (4,70 EUR) / strona A4 + 21% VAT

 

4.       Klient dokonuje płatności w następującej formie:

 

 1.         płatność przelewem bankowym na rachunek Usługodawcy wskazany we fakturze VAT,.

2.        płatność gotówką (każdorazowo po uzgodnieniu z Usługodawcą)

3.        płatność za pośrednictwem serwisu paypal.

 

V. DANE OSOBOWE

 

1.       Dane Użytkownika / Klienta wpisane w formularzu  kontaktowym lub zamówieniu zostają za jego zgodą wprowadzone do bazy danych  portalu domilingua.com. Administratorem tych danych jest przez Dominikę Kolejnik, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą domilingua.com Dominika Kolejnik (adres prowadzenia działalności gospodarczej:  Poortwachter 48, 1531 TZ Wormer, Holandia) wpisaną do Ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Izbę Handlowo – Przemysłową pod numerem 63286572, adres poczty elektronicznej: kontakt@domilingua.com , numer telefonu: (31) 06 387 38 543. Baza danych jest tworzona w celu realizacji usługi i nie jest udostępniana innym podmiotom.

2.      Każdy Klient/Użytkownik ma prawo do weryfikacji swoich danych. Klient/Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. W celu realizacji tych uprawnień prosimy Użytkownika/ Klienta o  kontakt mailowy : kontakt@domilingua.com lub też telefonicznie pod numerem telefonu (31) 06 387 38 543.

3.      Podanie danych osobowych  (numeru telefonu, adresu mailowego a także nazwy- imienia lub pseudonimu) jest dobrowolne, lecz konieczne do wykonania usługi szkolenia.

4.     Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika / Klienta niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego:

 

a. nazwisko i imiona Użytkownika / Klienta lub nazwa firmy,

b. adres zameldowania na pobyt stały lub adres siedziby,

c.  adres elektroniczny (adres e-mail),

d.  numer telefonu (opcjonalnie, w celu ułatwienia dostawy),

e.  numer NIP (opcjonalnie, dla firm).

 

5.     Usługodawca wskazuje, że podanie danych z pkt. 4 ppkt. a, c  jest niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.

 

VI. REKLAMACJE

 

1.       Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną poprzez  portal domilingua.com można składać na adres mailowy kontakt@domilingua.com .

2.       Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.

3.       Rozpatrzenie takiej reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych.

4.       Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika lub w inny podany przez Użytkownika sposób.

 

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

1.       Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres:

Domilingua Dominika Kolejnik

Poortwachter 48, 1531 TZ, Wormer, Holandia

2.       W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

3.       Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli  użytkownik dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

4.      Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia zawarcia umowy

5.       Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej,

 

VIII. INFORMACJE DODATKOWE

 

1.       Umowa  świadczenia usług droga elektroniczną  zawierana jest zgodnie z prawem holenderskim i w języku polskim, w języku angielskim lub języku holenderskim.

2.       Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

 •      komputer z dostępem do Internetu
 •      przeglądarka internetowa Mozilla Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome.

3.       Informacja o metodzie korygowania błędów we wprowadzanych danych: po złożeniu Zamówienia na adres e-mail podany w zamówieniu zostanie wysłane potwierdzenie przyjęcia Zamówienia wraz z informacjami o zamówieniu. W przypadku pomyłki Klienta co do wprowadzonych danych, Klient ma prawo do zmiany Zamówienia w ciągu 36 godzin od otrzymania potwierdzenia przyjęcia Zamówienia. W tym celu Klient powinien wysłać wiadomość e-mail na adres: kontakt@domilingua.com z odpowiednią dyspozycją zmiany lub skontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu (31) 06 387 38 543. Po dokonaniu korekty Zamówienia Usługodawca wysyła wiadomość e-mail na podany w zamówieniu adres, w którym znajdować się będzie potwierdzenie przyjęcia poprawionego Zamówienia.

4.     Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez przedsiębiorcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:

 •      utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy – wiadomość email zatytułowana „Potwierdzenie złożenia zamówienia i przyjęcie do realizacji”
 •      treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

5.       Informacja na temat wypowiadania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną:

5.1.    Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z usług świadczonych drogą elektroniczną   przez Usługodawcę (np. konto Użytkownika) bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyn:

 •      Wypowiedzenia umowy można dokonać poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres mailowy kontakt@domilingua.com lub też pisemnie na adres Usługodawcy (wskazany na wstępie niniejszego regulaminu).
 •      Umowa ulegnie rozwiązaniu w ciągu 1 dnia roboczego od chwili otrzymania przez Usługodawcę wypowiedzenia.

5.2.    Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy nie narusza w żaden sposób praw nabytych Klientów korzystających z serwisu dominiligua.com.

6.       W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy właściwe przepisy prawa holenderskiego.

7.        Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego regulaminu, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (stosowna informacja zostanie w wyraźny sposób zamieszczona na stronie internetowej www.domilingua.com oraz przesłana na adres e-mail zarejestrowanego Użytkownika). Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkowników przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane usługi. W takim przypadku zamówienia te będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

 

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn